JAVNI NATJEČAJ za prijem voditelja studentskog doma u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršitelj/ica

Klasa: 400-02/20-5/28 Urbroj: 2177- 26-20-01-1

Požega, 27. srpanj 2020.

Veleučilište u Požegi, Studentski centar u Požegi Vukovarska 17/I, Požega, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem voditelja studentskog doma u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršitelj/ica

UVJETI:

– završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni ili diplomski studij u području društvenih znanosti, polje ekonomija ili biotehničkih znanosti ili VŠS ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– poznavanje rada na računalu korištenje programa MS Office,

– 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Prilikom sklapanja ugovora o radu za radno mjesto voditelja studentskog doma ugovorit će se obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uz prijavu za prijem voditelja studentskog doma kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– presliku diplome,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis.

– potvrdu poslodavca o poslovima koje je obavljao/obavlja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja (kandidati koji su dostavili svu traženu dokumentaciju) bit će pozvani na testiranje i razgovor s povjerenstvom radi utvrđivanja kompetencija kandidata za obavljanje poslova za radno mjesto voditelja studentskog doma – poznavanje rada na računalu te posjedovanja potrebnih organizacijskih sposobnosti. Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i razgovoru povukao prijavu na javni natječaj. Temeljem ocjene i analize rezultata testiranja te razgovora povjerenstvo će prema odgovornoj osobi Studenstkog centra uputiti prijedlog o izboru kandidata za navedeno radno mjesto.

Svi kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osobno ili preporučenom poštom na adresu: VELEUČILIŠTE U POŽEGI, STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI, Vukovarska 17/I, 34000 POŽEGA.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će obaviješteni u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju izričitu suglasnost da Veleučilište u Požegi, Studentski centar u Požegi kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *