N  A T J E Č A J za dodjelu prava na subvencioniramo stanovanje redovitih studenta u Studentskom domu Franjo Tuđman u akademskoj godini 2020./2021.

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI

Vukovarska 17/1

34000 POŽEGA

 

Na temelju Pravilnika  o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj (NN 63/19; u daljnjem tekstu Pravilnik) i Odluke o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2020/2021.  Klasa: 602-01/20-03/00099, Ur. broj: 533-04-20-0002 od 03. srpnja 2020.) Veleučilište u Požegi Studentski centar u Požegi, Vukovarska 17/1, 34000 Požega,  raspisuje

N  A T J E Č A J

za dodjelu prava na subvencioniramo stanovanje redovitih studenta u Studentskom domu

  1. Franjo Tuđman u akademskoj godini 2020./2021.

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske, državljani zemalja Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti), a koji studiraju na Veleučilištu u Požegi, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Na natječaj se ne mogu prijaviti izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u Požeško-slavonskoj županiji osim s područja grada Pakraca i općine Čaglin.

Prema Odluci o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2020./2021. studenti se natječu za 110 mjesta u Studentskom domu dr. Franjo Tuđman u Požegi.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom, na adresu:

Studentski centar Požega,

Vukovarska 17/1,

34000 Požega

(s naznakom : Za natječaj)

Ili iznimno osobno radnim danom (ponedjeljak – petak) od 8 do 14 sati. Prijave na natječaj podnose se od 20. srpnja do 03. kolovoza 2020.

 

 

II UVJETI

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Web prijava putem linka OBRAZAC „A“ – scpozega.hr

Popunjen, isprintan (s pripadajućim barkodom) i potpisan OBRAZAC “A” šalje se putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili osobno dostavlja, s ostalom natječajnom dokumentacijom.

 

  1. OBRAZAC “B” – Podaci o studiju (obrazac se preuzima na WEB adresi scpozega.hr).

Ovaj obrazac je potrebno popuniti, potpisati i poslati s ostalom natječajnom dokumentacijom,  a Studentski centar Požega će zatražiti od referade Veleučilišta u Požegi ovjeru obrasca.

  1. Studenti (brucoši) koji u 2020. godini prvi put upisuju prvu godinu trebaju dostaviti ovjeren prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja na obrascu škole, na OBRASCU “C” (obrazac se preuzima na WEB adresi scpozega.hr) – ili ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole. Preslike svjedodžbi ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika nego mogu biti ovjerene od strane škole. Studenti su dužni provjeriti točnost podataka.
  2. Suglasnost / privola za objavu osobnih podataka (obrazac se preuzima na WEB adresi scpozega.hr). Ispunjavanjem privole i predajom dokumentacije na natječaj student svojim potpisom jamči za točnost navedenih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 te Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje čl.19, daje privolu Studentskom centru Požega za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za subvencioniranje smještaja studenata u akademskoj godini 2020./2021. i objavu rezultata natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Studentskog centra Požega (na adresi www.scpozega.hr) – popunjavaju svi studenti.
  3. Popis svih dokumenata koje student dostavlja u natječaju (obrazac na adresi www. scpozega.hr)
  4. Studenti državljani RH koji se prvi puta prijavljuju na natječaj, a imaju prebivalište izvan RH, dužni su predati i dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Studenti državljani EU-a sa prijavljenim boravkom u RH trebaju poslati dokaz da imaju odobren status stranca sa stalnim boravkom u RH.

 

  1. DOKAZ O PREBIVALIŠTU ZA STUDENTA I SVE ČLANOVE OBITELJI – Potrebno je dostaviti Uvjerenje o prebivalištu studenta i svih članova obitelji koje izdaje MUP (ne starije od 6 mjeseci) ili preuzeto sa portala e – Građani.

 

Navedena dokumentacija uvjet je za prijavu na natječaj.

Za ostvarivanje dodatnih bodova potrebno pročitati pojašnjenja pojedinih članaka Pravilnika i dodatne dokumentacije koji nalaze se u dokumentu Pojašnjenja Pravilnika u prilogu ovog Natječaja.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu bodovat će se prema Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Natječaj pojašnjava članke iz Pravilnika MZO kojeg je potrebno u cijelosti pročitati (Pravilnik je u prilogu ovog natječaja).

Nekompletna dokumentacija te dokumentacija predana nakon isteka roka prijave na Natječaj neće biti razmatrana. Kandidati u Natječaju ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka, niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.

Studenti koji ispunjavaju bilo koji od propisanih uvjeta iz Pravilnika trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz ranije navedenu osnovnu dokumentaciju, kako bi mogli ostvariti veći broj bodova. Priznaju se sve potvrde ispisane iz sustava e-građani.

UPUTE ZA KANDIDATE KOJI ĆE U JESENSKOM ROKU PRVI PUT UPISATI PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG ILI DIPLOMSKOG STUDIJA  (u trenutku prijave na natječaj nisu upisani u akademsku godinu 2020./2021.)

 

Studenti koji će u jesenskom roku prvi put upisati prvu godinu (brucoši) dostavljaju obrazac C, a potvrdu o upisu dostavljaju nakon upisa na studij, a najkasnije do 10. listopada 2020. godine (studenti mogu useliti u dom tek nakon što dostave potvrdu o upisu na studij, odnosno potvrdu o statusu redovitog studenta).

 

Studenti koji će u jesenskom roku prvi put upisati prvu godinu specijalističkog diplomskog studija popunjavaju i predaju obrazac B, a najkasnije do 10. listopada 2020. godine dostavljaju potvrdu o upisu (studenti mogu useliti u dom tek nakon što dostave potvrdu o upisu na specijalistički diplomski studij, odnosno potvrdu o statusu redovitog studenta).

Privremena rang lista bit će objavljena najkasnije do 14. kolovoza 2020. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega, te web stranici Studentskog centra www.scpozega.hr.

 

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za prigovore Studentskog centra Požega u roku od osam dana od dana objave privremene rang liste, pisanim putem na adresu:

 

Studentski centar Požega,

Vukovarska 17/1,

34000 Požega

(s naznakom :  „POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“ )

 

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora donijet će odluku o prigovorima i utvrditi konačnu rang listu najkasnije u roku od najviše petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Konačna rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Studentskog centra Požega www.scpozega.hr.

 

Upute studentima koji su ostvarili tražena prava biti će objavljene uz konačne rezultate Natječaja.

U slučaju više sile i posebnih okolnosti (epidemija, potres, poplava, mobilizacija objekta i sl.) studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentskom domu dr Franjo Tuđman obvezni su prihvatiti i provoditi odluke i postupati prema uputama uprave Studentskog centra Požega, Veleučilišta u Požegi, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, stožera Civilne zaštite  te prema potrebi privremeno iseliti, odnosno preseliti u drugu sobu.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju (i ostaloj dokumentaciji vezanoj uz natječaj) koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na ženske i muške osobe.

 

   U Požegi, 15.07.2020.

                                                                                                                                   Ravnatelj

      Tomislav Raguž dipl. ing.

U prilogu:

Obrazac „B“

Obrazac „C“

Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja

Popis dokumentacije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje  – Pojašnjenja Pravilnika i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje

Suglasnost / privola za objavu osobnih podataka

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *