N A T J E Č A J za utvrđivanje prava na subvencioniranje smještaja

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje (NN 53/2017), Klasa: 602-01/17-03/00084, Ur. broj: 533-20-17-0001 od 25. svibnja 2017. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Veleučilište u Požegi, Studentski centar u Požegi, Vukovarska 17/1, 34000 Požega, raspisuje

N A T J E Č A J
za utvrđivanje prava na subvencioniranje smještaja studenta smještenih
kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019.

 

I OPĆE ODREDBE

Pojedinačno pravo na subvencionirani smještaj studenata smještenih kod privatnih stanodavaca utvrđuje se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje (NN 53/2017). Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH) koji su upisani na Veleučilištu u Požegi, a stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pokriće troškova smještaja studenata kod privatnih stanodavca iznosi 200,00 kn mjesečno. Studentski centar Požega subvenciju će isplaćivati na žiro račun studenta nakon doznake od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je Studentskom centru Požega 150 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca.

 

II UVJETI

OSNOVNI DOKUMENTI

 

Svi studenti koji se natječu moraju dostaviti:

 1. Web prijava putem linka OBRAZAC „A“ – www.scpozega.hr
  Popunjena, isprintana (s pripadajućim barkodom) i potpisana prijava (OBRAZAC “A”) šalje se putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili osobno dostavlja , s ostalom natječajnom dokumentacijom u Studentski centar Požega, Vukovarska 17/1, 34000 Požega (s naznakom : Za natječaj)
 2. Popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC “B” – Podaci o studiju (obrazac se preuzima na WEB adresi www.scpozega.hr). Ovaj obrazac se obavezno ovjerava u referadi Veleučilišta. Prije slanja studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.
 3. Studenti (brucoši) koji u 2018. godini prvi put upisuju prvu godinu trebaju dostaviti ovjeren prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (obrazac se preuzima na WEB adresi www.scpozega.hr) – OBRAZAC “C” ili ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole. Preslike svjedodžbi ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika nego mogu biti ovjerene od strane škole. Studenti su dužni provjeriti točnost podataka.
 4. Suglasnost / privola za objavu osobnih podataka. Ispunjavanjem privole i predajom dokumentacije na natječaj student svojim potpisom jamči za točnost navedenih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 te Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje čl.18, daje privolu Studentskom centru Požega za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2018./2019. i objavu rezultata natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Studentskog centra Požega (na adresi www.scpozega.hr) – popunjavaju svi studenti.
 5. Popis svih dokumenata koje student dostavlja u natječaju (obrazac na adresi www. scpozega.hr)
 6. Studenti državljani RH koji se prvi puta prijavljuju na natječaj, a imaju prebivalište izvan RH, dužni su predati i dokaz o hrvatskom državljanstvu.
  Studenti državljani EU-a sa prijavljenim boravkom u RH trebaju poslati dokaz da imaju odobren status stranca sa stalnim boravkom u RH.
 7. Potvrda/uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (MUP- ne starije od šest mjeseci)
 8. Izjavu o primanju stipendije – u koliko je student ili netko od članova obitelji korisnik stipendije (s linka www.scpozega.hr)
 9. Kopiju uplatnice ili potvrdu o uplati 30,00 kn za troškove obrade podataka na primatelj:

Studentski centar Požega,
IBAN primatelja: HR06 2412009 1136001349,
poziv na broj odobrenja: HR02 – OIB

Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (NN 53/2017).

Studenti koji stječu pravo na izravno pokriće subvencioniranih troškova u privatnom smještaju su:

a) studenti iz članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Pravo na izravno pokriće subvencioniranih troškova u privatnom smještaju prema kriteriju izvrsnosti
ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihova kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 65% proračunske osnovice i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju aritmetički prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja.
 2. Studenti prvi put upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskoga studija koji imaju prosjek svih položenih ispita najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj.
 3. Studenti viših godina specijalističkog diplomskoga studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.
 4. Prosjek ocjena svih položenih ispita iz stavka 2 i 3. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena ostvarenih tijekom studija.
  * Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi i djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

b) studenti iz članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanjePravo na izravno pokriće subvencioniranih troškova u privatnom smještaju ostvaruju studenti kojima
mjesečni prihodi njihova kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 65%
proračunske osnovice i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata, studenti, djeca HRVI iz Domovinskoga rata, studenti, HRVI iz Domovinskoga rata I. skupine te studenti hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata koji:

 •  imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili
 •  prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili
 •  su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

2. Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma, koji:

 •  imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili
 •  prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili
 •  su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

3. Studenti stipendisti Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata, uz uvjet da:

 • imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili
 • su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova,

te da imaju potpisan ugovor s Fondom o dodjeli studentske stipendije (ne odnosi se na studente koji upisuju prvu godinu studija te imaju ugovor o dodjeli stipendije za srednjoškolsko obrazovanje).

4. Studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju, koji:

 • imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili
 • prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili
 • su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

Uz temeljne dokumente svi studenti iz članka 4. i 5. Pravilnika Ministarstva moraju dostaviti i:

 •  izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika)
 •  potvrdu o visini dohotka koju izdaje nadležna porezna uprava za 2017. godinu (za sve članove zajedničkog kućanstva uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva)
 •  potvrdu o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine za 2017. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje za 2017. godinu

c) i :
1. studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, uz osnovne dokumente moraju dostaviti:

 •  smrtni list roditelja ili
 • dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave
 •  rodni list studenta

2. Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli. Uvjet ostvarivanja prava na pokrivanje subvencioniranih troškova na temelju ove točke postojanje je odluke o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb, što je doneseno sukladno odredbi članka 352. Obiteljskog zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu izdržavanja studenta, uz osnovne dokumente moraju dostaviti:

 •  smrtni list roditelja
 •  rodni list studenta
 •  pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja
 •  odluku o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb

3. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji do punoljetnosti, uz osnovne dokumente moraju dostaviti:

 •  rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji

4. Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja),
uz osnovnu dokumentaciju moraju dostaviti:

 •  rješenje o postotku tjelesnog oštećenja (invalidnosti) nadležne ustanove
 •  potvrdu o upisu na poslijediplomski studij

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA:

 1. studenti dobitnici dekanove nagrade obvezni su to dokumentirati uvjerenjem ustanove koja je dodijelila nagradu (ista nagrada se vrednuje samo jedanput tijekom studija)
 2. studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih ili međunarodnih
  nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva
  tri mjesta tijekom srednjoškolskog obrazovanja), obvezni su dokumentirati uvjerenjem ustanove koja
  je dodijelila nagradu
 3. studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija a položili su državnu maturu „A” razine, te su
  postigli rezultat u rješavanju ispita u ukupnom postupku od 80 do 100%, moraju dostaviti:
  – potvrdu o postignutom rezultatu na državnoj maturi
 4. studenti kojima je jedan roditelj, umro, poginuo, nestao ili nepoznat, moraju dostaviti:
  – smrtni list ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave
  – rodni list studenta
 5. studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom školovanju, moraju dostaviti:
  – potvrdu o školovanju
  – potvrdu / uvjerenje o prebivalištu (MUP)
 6. studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom
  redovitog školovanja, moraju dostaviti:
  – potvrdu o statusu
 7. studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata koje je obuhvaćeno u točki 5.1. Kriteriji Ministarstva), moraju
  dostaviti:
  – rješenje o postotku tjelesnog oštećenja koju izdaje nadležna ustanova za mirovinsko
  osiguranje
 8. studenti invalidi od VI. do X. kategorije invalidnosti, moraju dostaviti:
  – rješenje o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje
 9. studenti čije zajedničko kućanstvo koristi zajamčenu minimalnu naknadu/stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrb moraju dostaviti:
  – rješenje ili potvrdu nadležne ustanove za socijalnu skrb
 10. studenti razvedenih roditelja moraju dostaviti:
  – pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja
 11. studenti rođeni u izvanbračnoj zajednici, a koji žive samo s jednim roditeljem moraju dostaviti:
  – rodni list roditelja s kojim žive (ne stariji od 6 mjeseci)
  – rodni list studenta / izvod iz matične knjige rođenih
  – izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika) obavezno navesti OIB za sve članove kućanstva
 12. studenti (majka, otac) koji imaju malodobno dijete moraju dostaviti:
  – rodni list / izvod iz matične knjige rođenih djeteta
 13. studenti koji po članu kućanstva imaju:
  do 500,00 kn
  od 500,01 do 700,00 kn
  od 700,01 do 900,00 kn
  od 900,01 do 1.100,00 kn
  od 1.100,01 do 1.300,00 kn
  od 1.300,01 do 1.500,00 kn
  od 1.500,01 do 1.700,00 kn
  od 1.700,01 do 1.900,00 kn
  od 1.900,01 do 65% proračunske osnovice

Pravo na bodovanje imaju isključivo studenti kojima ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 65% proračunske osnovice
Za ostvarivanje bodova moraju dostaviti:

 • potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2017. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre, te studenta kao podnositelja zahtjeva
 • potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2017. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini
 • izjavu o zajedničkom kućanstvu (nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika)

14. studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskog rata, studenti hrvatski branitelji iz
Domovinskog rata, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata, djeca HRVI iz Domovinskoga rata te studenti, djeca hrvatskih branitelja moraju dostaviti:

 • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Na natječaj se ne mogu prijaviti:* izvanredni studenti
* studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja
* studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj. Ovaj uvjet se ne odnosi na:

 •  studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,
 •  studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti,
 •  studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutno imaju upisano zaostajanje zadnje godine prve razine studija ili su prvu razinu studija završili ranijih godina,
 •  studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji

* studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja ne mogu ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje. Ovaj uvjet ne odnosi se na:

 •  studente koji su trenutno prvi put upisani u prvu godinu prve razine studija,
 •  studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,
 •  studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti,
 •  studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji

NAPUTAK:

Prijave na natječaj podnose se od 08. studenog do zaključno 16. studenog 2018. godine.
Potpuna dokumentacija šalje se putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili osobno dostavlja radnim danom (osim subote) od 09,00 do 13,00 sati u

Studentski centar Požega,
Vukovarska 17/1,
34000 Požega
(s naznakom : Za natječaj)

Studentski centar će osobne podatke studenata prikupljene ovim Natječajem koristiti u postupku elektronske obrade podataka u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za pravo na potporu.

Temeljem čl. 17. Pravilnika MZO-a, Studentski centar obvezan je, u cilju osiguranja transparentnosti postupka, na svojoj oglasnoj ploči i internetskim stranicama objaviti rang listu studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj o utvrđivanju prava na potporu za smještaj redovitih studenata s time da ista uključuje sljedeće podatke:

 • ime i prezime studenta
 • broj ECTS bodova u tekućoj godini
 • prosječan broj stečenih ECTS bodova na svim razinama studiranja
 • ukupno broj stečenih ECTS bodova na svim razinama studija
 • broj bodova po kriterijima iz čl. 8 do čl. 14 stavak 1.
 • ukupno ostvaren broj bodova ili ostvaren broj bodova na temelju kojih se studentu odobrava subvencioniran smještaj

Predajom dokumentacije na natječaj smatra se da je student dao privolu za prikupljanje i obradu njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka
na rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra i web stranici Studentskog centra: www.scpozega.hr.

Studenti koji ispunjavaju bilo koji od propisanih kriterija trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom i priložiti uz osnovne dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova.

Kandidati u natječaju obvezni su uz prijavu priložiti kompletnu dokumentaciju.
Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće se razmatrati.
Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.

Dokumentacija se ne vraća.

Privremeni rezultati (privremena rang lista) će biti objavljeni najkasnije do 22.11.2018. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega i na internetu na adresi: www.scpozega.hr

Pismeni prigovor na rezultate natječaja upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Požega u roku od osam dana od dana objave rezultata, osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, na adresu:

VELEUČILIŠTE U POŽEGI
STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI
VUKOVARSKA 17/1
34000 POŽEGA
s naznakom
“Povjerenstvo za rješavanje prigovora”

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno
dopunjavanje natječajne dokumentacije.
Prigovori se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.
Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po
isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega s konačnim rezultatima (konačna rang lista), te na adresi www.scpozega.hr.

Izrazi koji se u ovom Natječaju ( i u ostaloj dokumentaciji uz natječaj) koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *