Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Novosti
  • Register

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI

KLASA: 003-06/17-5/21

URBROJ:2177-26-17-01-1

34000 Požega, Vukovarska 17/I

 

Na temelju članka 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008) i članka 25. , 26., 27., 28. i 29. Statuta Studentskog centra Požega od 12. srpnja 2012. godine i Odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Požega od 10.08.2017. godine, raspisuje se

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Studentskog centra Požega m/ž

 

1. Za ravnatelja/icu Veleučilišta u Požegi, Studentski centar u Požegi, Požega, Vukovarska 17/I, može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

 

a) visoka stručna sprema, VSS-VII stupanj, odnosno završen sveučilišni diplomski studij, ekonomskog, pravnog, prehrambenog smjera/studija

b) najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima iz stavke a)

c) državljanstvo Republike Hrvatske

d) nekažnjavanost

 

2. Mandat ravnatelja/ice  Studentskog centara  Požega,  traje 4 (četiri) godine

 

3. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

a) životopis

b) dokaz nadležnog suda o nekažnjavanju (Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci)

c) dokaz o stručnoj spremi (diploma) 

d) dokaz o radnom stažu (radna knjižica ili Izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

e) dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o radnom iskustvu -organizacijske i voditeljske sposobnosti)

f) dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

g) prijedlog programa rada i plana razvoja Studentskog centra Požega za mandatno razdoblje

            Traženi dokazi trebaju se dostaviti u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici.

 

4. Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) - područni ured Požega, „Večernjem listu“,web stranici i oglasnoj ploči Studentskog centra Požega. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, životopisom, prijedlogom programa rada i plana razvoja za mandatno razdoblje, dostavljaju se na adresu Veleučilište u Požegi, Studentski centar u Požegi, Upravno vijeće,

34000 Požega, Vukovarska 17/I, s naznakom "Natječaj za ravnatelja/icu".

 

5. Kandidati prijavljeni na točku 2. i 3. natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju pred povjerenstvom radi utvrđivanja kompetencija kandidata za obavljanje poslova predmetnoga radnoga mjesta. Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio na intervju povukao prijavu na natječaj. Temeljem ocjene i analize rezultata intervjua, povjerenstvo će prema Upravnom vijeću Studentskog centra u Požegi uputiti prijedlog o izboru kandidata za navedeno radno mjesto.

 

6. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08)

 

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

7. O rezultatima natječaja obavijestiti će se svi prijavljeni kandidati, u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                                        

                                                                                                            VELEUČILIŠTE U POŽEGI

                                                                                                      STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI

 

                                                                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                        

                                                                                                dr.sc.Brankica Svitlica, prof.v.š.u trajnom zvanju                                                                                                                                     

 

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (NATJEČAJ ZA RAVNATELJA-2.docx)NATJEČAJ ZA RAVNATELJA-2.docx[ ]17 kB