Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Novosti
  • Register

Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i Pravilnik o porezu na dohodak NN 2/2017. Molimo da obratite pozornost jer su značajne promjene, a posebno u članku 4. Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik i Zakon su dostupni na www.nn.hr 

NOVO/ NEOPOREZIVI DIO STUDENTSKE ZARADE SMANJEN JE SA 50.000,00 KN NA 15.000,00 KN. NEMA OGRANIČENJA U VISINI IZNOSA ZARADE STUDENATA.  ALI, UKOLIKO PRIMITAK STUDENTA IZNOSI VIŠE OD 15.000,00 KN GODIŠNJE, RODITELJ GA GUBI KAO OLAKŠICU OBRAČUNA SVOJE PLAĆE.  PRIMITAK OSTVAREN U TIJEKU 2017. GODINE (SVE ISPLATE OD 1.1.2017. GODINE BEZ OBZIRA NA KOJE RAZDOBLJE RADA SE ODNOSE) IZNAD 15.000,00 KUNA OPOREZUJE SE DOHOTKOM OD 24% I PRIREZOM PREMA ODLUCI GRADA PREBIVALIŠTA STUDENTA. PRIREZ SE OBRAČUNAVA NA IZNOS POREZA.
NEOPOREZIVO MOŽE U 2017. GODINI OSTVARITI PRIMITAK PREKO STUDENT SERVISA U VISNIN 15.000,00 KUNA.

Od 1.1.2017. godine u primjeni  je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016 i Pravilnik o porezu na dohodak NN 2/2017. Molimo da obratite pozornost jer su značajne promjene naročito u članku 4. Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik i Zakon su dostupni na  www.nn.hr

 

1. UZDRŽAVANI ČLAN

  - ostvareni primici do 15.000 kn u kalendarskoj godini  od 1.1.2017. do 31.12.2017.g.

2. NEOPOREZIVI PRIMITAK PO POSEBNIM PROPISIMA  UČENIKA I STUDENATA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU  ZA RAD PREKO UČENIČKIH I STUDENTSKIH UDRUGA   - 15.000 kn 

(u 2016.g. taj iznos je bio 50.000) 

 

Primitak ostvaren u tijeku 2017. godine (sve isplate od 1.1.2017. godine bez obzira na koje razdoblje rada se odnose) iznad 15.000,00 kuna oporezuje se porezom na dohodak od 24% i prirezom prema Odluci grada prebivališta studenta (za Požegu je prirez 10%). Prirez se obračunava na iznos poreza. 

Ako je porez   npr. 100,00 kuna, tada se obračunava prirez stopom  od 10 %, odnosno  10,00 kuna za studente koji imaju prebivalište na području grada Požege.

Nismo nadležni za tumačenje zakonskih propisa, nadležna je Porezna uprava. 

Molimo za dodatne informacije kontaktirajte Poreznu upravu. 

U nastavku dajemo prikaz našeg viđenja promjena. Za točne informacije i izračune molimo konzultirajte nadležne službe u Poreznoj upravi jer je svaki student poseban slučaj i ne možemo odgovarati za situacije o kojima nemamo dovoljno saznanja o svim ostalim primicima koje studenti ostvaruju, a uzimaju se u izračun prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak (npr. stipendije i dr.). Uplaćen porez i prirez tijekom godine u najvećem broju slučajeva studenti će dobiti vraćen  kroz Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koji će provesti Porezna uprava u narednoj godini , odnosno u srpnju 2018.g.  ili u rijetkim slučajevima da će studenti sami podnijeti godišnju poreznu prijavu jer imaju pravo koristiti osnovni osobni odbitak.

 Osobni odbitak studenta je 3.800,00 kuna x 12 mjeseci = 45.600,00 kuna. 

U praksi student koji ostvaruje samo primitak od studentske zarade:

Neoporezivo može u 2017.g. ostvariti primitak preko student servisa u visini 15.000,00 kn.

 Student će privremeno u 2017.g. platiti porez na studentsku zaradu koja prelazi  iznos od 15.000,00 kuna  do 60.600,00 kuna (45.600,00 kuna) u visini 24 % + prirez.

 Porezna uprava će u 2018.g. provesti  Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak odnosno obračunati godišnju poreznu prijavu i utvrditi visinu povrata poreza studentu (uzet će se u obzir i ostala primanja studenata i o tim, dodatnim primicima ovisi iznos povrata). 

Za ostvareni primitak iznad 15.000,00 kuna na koji je plaćen porez u 2017.g. (60.600,00-15.000,00= 45.600,00) student će dobiti povrat uplaćenog poreza jer je toliko osobni odbitak studenta. 

Proizlazi da student može zaraditi  60.600,00 kuna neoporezivo ako ostvaruje samo studentsku zaradu.  Dakle, student plaća porez i prirez u 2017.g., a povrat ostvaruje u kolovozu 2018.g. 

Izuzeci su propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak i molimo da pročitate Zakon i Pravilnik. 

Napomena: studenti neće dobiti povrat poreza iznad ostvarene studentske zarade od 60.600,00 kuna osim rijetkih izuzetaka kojima Pravilnik i Zakon omogućavaju korištenje dodatnih pogodnosti.

 Iznos studentske zarade iznad 60.600,00 kuna oporeziv je porezom i prirezom i u najvećem broju slučajeva student neće ostvariti povrat poreza na uplatu poreza za primitak iznad 60.600,00 kuna

Stupa na snagu s danom 1.1.2017.g. i primjenjuje se u 2017. godini 

Zakon o porezu na dohodak – NN 115/2016 

 

Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka

Članak 17. 

(1) U smislu ovoga Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir: 

 1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora 

 2. doplatak za djecu 

 3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora 

 4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta 

 5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja

 6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji 

 7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona i/ili 

 8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak. 

(3) Osobni odbitak prema članku 15. ovoga Zakona priznaje se nakon osobnog odbitka iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

 (4) U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koristi osobni odbitak isti se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece.

 (5) Ako više osoba uzdržava člana ili članove, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove uzdržavaju, osim ako se sporazume drukčije. 

(6) Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. ovoga članka u iznosu većem od 15.000,00 kuna godišnje, porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ili će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. 

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi ili posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana, a uzdržavani član koji je ostvario oporezive primitke od kojih se prema članku 5. ovoga Zakona utvrđuje dohodak može, u skladu s ovim Zakonom, u navedenim postupcima godišnjeg obračuna koristiti osobni odbitak iz članka 14. ovoga Zakona. 

(8) Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. ovoga članka, u godišnjem iznosu od 15.000,00 kuna ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje može podnijeti, odnosno bit će obuhvaćen posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza, u skladu s ovim Zakonom, i to: 1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. ovoga Zakona i koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana i 2. porezni obveznik – uzdržavani član po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. ovoga Zakona i koristiti pravo na osobni odbitak iz članaka 14. – 16. ovoga Zakona.