Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Novosti
  • Register

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI

KLASA: 003-06/17-5/21

URBROJ:2177-26-17-01-1

34000 Požega, Vukovarska 17/I

 

Na temelju članka 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008) i članka 25. , 26., 27., 28. i 29. Statuta Studentskog centra Požega od 12. srpnja 2012. godine i Odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Požega od 10.08.2017. godine, raspisuje se

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Studentskog centra Požega m/ž

 

1. Za ravnatelja/icu Veleučilišta u Požegi, Studentski centar u Požegi, Požega, Vukovarska 17/I, može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

 

a) visoka stručna sprema, VSS-VII stupanj, odnosno završen sveučilišni diplomski studij, ekonomskog, pravnog, prehrambenog smjera/studija

b) najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima iz stavke a)

c) državljanstvo Republike Hrvatske

d) nekažnjavanost

 

2. Mandat ravnatelja/ice  Studentskog centara  Požega,  traje 4 (četiri) godine

 

3. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

a) životopis

b) dokaz nadležnog suda o nekažnjavanju (Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci)

c) dokaz o stručnoj spremi (diploma) 

d) dokaz o radnom stažu (radna knjižica ili Izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

e) dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o radnom iskustvu -organizacijske i voditeljske sposobnosti)

f) dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

g) prijedlog programa rada i plana razvoja Studentskog centra Požega za mandatno razdoblje

            Traženi dokazi trebaju se dostaviti u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici.

 

4. Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) - područni ured Požega, „Večernjem listu“,web stranici i oglasnoj ploči Studentskog centra Požega. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, životopisom, prijedlogom programa rada i plana razvoja za mandatno razdoblje, dostavljaju se na adresu Veleučilište u Požegi, Studentski centar u Požegi, Upravno vijeće,

34000 Požega, Vukovarska 17/I, s naznakom "Natječaj za ravnatelja/icu".

 

5. Kandidati prijavljeni na točku 2. i 3. natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na intervju pred povjerenstvom radi utvrđivanja kompetencija kandidata za obavljanje poslova predmetnoga radnoga mjesta. Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio na intervju povukao prijavu na natječaj. Temeljem ocjene i analize rezultata intervjua, povjerenstvo će prema Upravnom vijeću Studentskog centra u Požegi uputiti prijedlog o izboru kandidata za navedeno radno mjesto.

 

6. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08)

 

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

7. O rezultatima natječaja obavijestiti će se svi prijavljeni kandidati, u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                                        

                                                                                                            VELEUČILIŠTE U POŽEGI

                                                                                                      STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI

 

                                                                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                        

                                                                                                dr.sc.Brankica Svitlica, prof.v.š.u trajnom zvanju                                                                                                                                     

 

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (NATJEČAJ ZA RAVNATELJA-2.docx)NATJEČAJ ZA RAVNATELJA-2.docx[ ]17 kB

Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i Pravilnik o porezu na dohodak NN 2/2017. Molimo da obratite pozornost jer su značajne promjene, a posebno u članku 4. Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik i Zakon su dostupni na www.nn.hr 

NOVO/ NEOPOREZIVI DIO STUDENTSKE ZARADE SMANJEN JE SA 50.000,00 KN NA 15.000,00 KN. NEMA OGRANIČENJA U VISINI IZNOSA ZARADE STUDENATA.  ALI, UKOLIKO PRIMITAK STUDENTA IZNOSI VIŠE OD 15.000,00 KN GODIŠNJE, RODITELJ GA GUBI KAO OLAKŠICU OBRAČUNA SVOJE PLAĆE.  PRIMITAK OSTVAREN U TIJEKU 2017. GODINE (SVE ISPLATE OD 1.1.2017. GODINE BEZ OBZIRA NA KOJE RAZDOBLJE RADA SE ODNOSE) IZNAD 15.000,00 KUNA OPOREZUJE SE DOHOTKOM OD 24% I PRIREZOM PREMA ODLUCI GRADA PREBIVALIŠTA STUDENTA. PRIREZ SE OBRAČUNAVA NA IZNOS POREZA.
NEOPOREZIVO MOŽE U 2017. GODINI OSTVARITI PRIMITAK PREKO STUDENT SERVISA U VISNIN 15.000,00 KUNA.

Od 1.1.2017. godine u primjeni  je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016 i Pravilnik o porezu na dohodak NN 2/2017. Molimo da obratite pozornost jer su značajne promjene naročito u članku 4. Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik i Zakon su dostupni na  www.nn.hr

 

1. UZDRŽAVANI ČLAN

  - ostvareni primici do 15.000 kn u kalendarskoj godini  od 1.1.2017. do 31.12.2017.g.

2. NEOPOREZIVI PRIMITAK PO POSEBNIM PROPISIMA  UČENIKA I STUDENATA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU  ZA RAD PREKO UČENIČKIH I STUDENTSKIH UDRUGA   - 15.000 kn 

(u 2016.g. taj iznos je bio 50.000) 

 

Primitak ostvaren u tijeku 2017. godine (sve isplate od 1.1.2017. godine bez obzira na koje razdoblje rada se odnose) iznad 15.000,00 kuna oporezuje se porezom na dohodak od 24% i prirezom prema Odluci grada prebivališta studenta (za Požegu je prirez 10%). Prirez se obračunava na iznos poreza. 

Ako je porez   npr. 100,00 kuna, tada se obračunava prirez stopom  od 10 %, odnosno  10,00 kuna za studente koji imaju prebivalište na području grada Požege.

Nismo nadležni za tumačenje zakonskih propisa, nadležna je Porezna uprava. 

Molimo za dodatne informacije kontaktirajte Poreznu upravu. 

U nastavku dajemo prikaz našeg viđenja promjena. Za točne informacije i izračune molimo konzultirajte nadležne službe u Poreznoj upravi jer je svaki student poseban slučaj i ne možemo odgovarati za situacije o kojima nemamo dovoljno saznanja o svim ostalim primicima koje studenti ostvaruju, a uzimaju se u izračun prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak (npr. stipendije i dr.). Uplaćen porez i prirez tijekom godine u najvećem broju slučajeva studenti će dobiti vraćen  kroz Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koji će provesti Porezna uprava u narednoj godini , odnosno u srpnju 2018.g.  ili u rijetkim slučajevima da će studenti sami podnijeti godišnju poreznu prijavu jer imaju pravo koristiti osnovni osobni odbitak.

 Osobni odbitak studenta je 3.800,00 kuna x 12 mjeseci = 45.600,00 kuna. 

U praksi student koji ostvaruje samo primitak od studentske zarade:

Neoporezivo može u 2017.g. ostvariti primitak preko student servisa u visini 15.000,00 kn.

 Student će privremeno u 2017.g. platiti porez na studentsku zaradu koja prelazi  iznos od 15.000,00 kuna  do 60.600,00 kuna (45.600,00 kuna) u visini 24 % + prirez.

 Porezna uprava će u 2018.g. provesti  Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak odnosno obračunati godišnju poreznu prijavu i utvrditi visinu povrata poreza studentu (uzet će se u obzir i ostala primanja studenata i o tim, dodatnim primicima ovisi iznos povrata). 

Za ostvareni primitak iznad 15.000,00 kuna na koji je plaćen porez u 2017.g. (60.600,00-15.000,00= 45.600,00) student će dobiti povrat uplaćenog poreza jer je toliko osobni odbitak studenta. 

Proizlazi da student može zaraditi  60.600,00 kuna neoporezivo ako ostvaruje samo studentsku zaradu.  Dakle, student plaća porez i prirez u 2017.g., a povrat ostvaruje u kolovozu 2018.g. 

Izuzeci su propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak i molimo da pročitate Zakon i Pravilnik. 

Napomena: studenti neće dobiti povrat poreza iznad ostvarene studentske zarade od 60.600,00 kuna osim rijetkih izuzetaka kojima Pravilnik i Zakon omogućavaju korištenje dodatnih pogodnosti.

 Iznos studentske zarade iznad 60.600,00 kuna oporeziv je porezom i prirezom i u najvećem broju slučajeva student neće ostvariti povrat poreza na uplatu poreza za primitak iznad 60.600,00 kuna

Stupa na snagu s danom 1.1.2017.g. i primjenjuje se u 2017. godini 

Zakon o porezu na dohodak – NN 115/2016 

 

Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka

Članak 17. 

(1) U smislu ovoga Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir: 

 1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora 

 2. doplatak za djecu 

 3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora 

 4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta 

 5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja

 6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji 

 7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona i/ili 

 8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak. 

(3) Osobni odbitak prema članku 15. ovoga Zakona priznaje se nakon osobnog odbitka iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

 (4) U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koristi osobni odbitak isti se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece.

 (5) Ako više osoba uzdržava člana ili članove, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove uzdržavaju, osim ako se sporazume drukčije. 

(6) Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. ovoga članka u iznosu većem od 15.000,00 kuna godišnje, porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ili će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. 

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi ili posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana, a uzdržavani član koji je ostvario oporezive primitke od kojih se prema članku 5. ovoga Zakona utvrđuje dohodak može, u skladu s ovim Zakonom, u navedenim postupcima godišnjeg obračuna koristiti osobni odbitak iz članka 14. ovoga Zakona. 

(8) Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. ovoga članka, u godišnjem iznosu od 15.000,00 kuna ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje može podnijeti, odnosno bit će obuhvaćen posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza, u skladu s ovim Zakonom, i to: 1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. ovoga Zakona i koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana i 2. porezni obveznik – uzdržavani član po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. ovoga Zakona i koristiti pravo na osobni odbitak iz članaka 14. – 16. ovoga Zakona.

 

 

 

  N  A T J E Č A J

za subvencioniranje smještaja redovitim studentima Veleučilišta u Požegi koji stanuju kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2016./2017.


I.  OPĆE ODREDBE Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH) Veleučilišta u Požegi a koji stanuju kod privatnih stanodavaca.


Na natječaj se ne mogu prijaviti izvaredni studenti te studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja.
Temeljem Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2016./2017. KLASA:602-01/16-03/00138, URBROJ:533-20-16-0003  od 24.lipnja 2016. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, iznos subvencije za subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca iznosi 200,00 kn mjesečno. Studentski centar će subvenciju uplaćivati na žiro račun studenta nakon doznake od strane Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Studenti se natječu za 150 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca.


II. OSNOVNI DOKUMENTI Svi studenti koji se natječu moraju dostaviti:


1.  Potpisana prijava (OBRAZAC "A" na WEB adresi www.scpozega.hr)     Ovaj obrazac se obavezno popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje s pripadajućim barkodom,     potpisuje i s ostalom natječajnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostavlja osobno ili poštom      na adresu: Studentski centar Požega,Vukovarska 17/1, 34000 Požega.
2.  Ovjeren i potpisan OBRAZAC "B" - Podaci o studiju (obrazac se preuzima na WEB adresi www.scpozega.hr).     Ovaj obrazac se obavezno ovjerava u referadi Veleučilišta. Popunjava se samo jedan obrazac ovisno o      godini studija koja je upisana.Studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.
3. Ovjeren i potpisan OBRAZAC "C"     Prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (obrazac se preuzima na WEB adresi www.scpozega.hr).     Ovaj obrazac nije obavezan, umjesto njega studenti koji su prvi put upisali prvu godinu preddiplomskog     studija (brucoši) mogu dostaviti ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole.     Preslike svjedodžbi ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika nego mogu biti ovjerene od strane škole.      Sudenti su dužni provjeriti točnost podataka.
4.  Potpisana privola - suglasnost  za objavu osobnih podataka (obrazac se preuzima  na WEB     adresi  www.scpozega.hr).
5.  Uvjerenje o upisu u 2016./2017. akademsku godinu
6.  Potpisanu Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ( na adresi  www.scpozega.hr).
7.  Domovnica (preslika)
8.  Potvrda/uvjerenje o prebivalištu koju možete dobiti u bilo kojoj lokalnoj policijskoj postaji     (neovisno o vašem prebivalištu), te putem portala e-Građani.     Umjesto potvrde/uvjerenja o prebivalištu možete predati i kopiju osobne iskaznice (obje strane).
9.  Potvrda/uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja      (izdaje policijska postaja u mjestu studiranja)
10. IBAN žiro računa otvorenog kod jedne od poslovnih banaka
11. Popis svih dokumenata koje student dostavlja u natječaju (obrazac na adresi www.scpozega.hr).
12. Kopiju uplatnice  o uplati 30,00 kn za troškove obrade podataka       (primatelj: Studentski centar Požega, IBAN primatelja: HR06 2412009 1136001349,         poziv na broj odobrenja: HR02 broj prijave)
     

Navedeni dokumenti uvjet su za prijavu na natječaj.

OBRAZAC "A" na WEB adresi www.scpozega.hr

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 58/16) 

 

OBAVIJEST - PRIVREMANA RANG LISTA ZA SU BVEN CIJU PRIVATNOG S M JE Š T A JA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.


Pismeni prigovor na rezultate natječaja upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Požega u roku od osam dana od dana objave rezultata (08.12. - 16.12.2016.), osobno , na adresu Studentski centar Požega, Vukovarska 17/1, sa naznakom: Povjerenstvu za rješavanje prigovora.


Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanj dokumentacije poslane na natječaj.
Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega s konačnim rezultatima (konačna rang lista), te na adresi www.scpozega.hr.

Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (OABAVIJEST-SUBVENCIJA.pdf)OABAVIJEST-SUBVENCIJA.pdf[ ]1142 kB
Preuzmite ovu datoteku (SUBVENCIJA-RANG LISTA.pdf)SUBVENCIJA-RANG LISTA.pdf[ ]9698 kB

Na temelju Pravilnika  o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje (NN68/15), Studentski centar Požega objavljuje PRIVREMENU RANG LISTU za Natječaj za subvenciju 2015/2016 godine.

Pismeni prigovor na rezultate natječaja upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Požega u roku od osam dana od dana objave rezultata, osobno, na adresu Studentski centar Požega, Vukovarska 17/1, Požega, sa naznakom: POVJERENSTVU ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra ploči studentskog centra Požega sa konačnim rezultatima (konačna rang lista), te na adresi: www.scpozega.hr .