Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
2016
  • Register

 

Poštovani,

Studentski centar  Požega kao Naručitelj ovim putem poziva Vas da dostavite ponudu za nabavu SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam u dokumentaciji za predmetni postupak nabave Ponudbeni list, Troškovnik i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost: 

1.     Obvezni razlozi isključenja ponuditelja (izjava o nekažnjavanju, potvrda porezne uprave o stanju duga)

2.     Pravna i poslovna sposobnost

Vašu cijenjenu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 14.prosinca 2016. godine do 14:30 sati na adresu: Požega, Vukovarska 17/I,  preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

– Rok za donošenje odluke o odabiru

Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda javni naručitelj će donijeti najkasnije u roku od  30 dana  od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave naručitelj će bez odgode donijeti odluku o poništenju.

– Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana, od dana ispostavljanja računa nakon uredno izvršene nabave, predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja i bez primjene valutne klauzule.

-Rok izvršenja – prema potrebama naručitelja pojedinačnim narudžbama u roku od 24 sata.

-  Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena prihvatljive ponude.

– Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

– Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je minimalno 90 dana od dana otvaranja ponuda. Javni naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

-        naziv i adresa naručitelja,

-        naziv i adresa ponuditelja,

-     naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi – SVJEŽE VOĆE I POVRĆE

-        naznaka „ne otvaraj “.

Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu. 

S poštovanjem,

 

        Ravnateljica:

 

          Mila Soldo, dipl. oec.