N A T J E Č A J za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitih studenta smještenih kod privatnih iznajmljivača u akademskoj godini 2019./2020.

VELEUČILIŠTE U POŽEGI                                                                                          

STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI                                                                                          

Vukovarska 17/1                                                                                          

34000 POŽEGA                                                                                                                        

Na temelju Pravilnika  o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje u Republici Hrvatskoj (NN 63/19 i Odluke o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020.  Klasa: 602-01/19-03/00087, Ur. broj: 533-04-19-0001 od 28. lipnja 2019.) Veleučilište u Požegi Studentski centar u Požegi, Vukovarska 17/1, 34000 Požega,  raspisuje        

N  A T J E Č A J

za utvrđivanje prava na potporu za smještaj redovitih studenta smještenih kod privatnih iznajmljivača

u akademskoj godini 2019./2020.

I  OPĆE ODREDBE

Pojedinačno pravo na subvencionirani smještaj studenata smještenih kod privatnih stanodavaca utvrđuje se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje za akademsku godinu 2019/2020.(NN 63/2019).

 Pravo na pokriće troškova privatnog smještaja u akademskoj godini 2019/2020. imaju:

  • redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti)) koji su upisani na Veleučilištu u Požegi i kojima prebivalište nije u mjestu studiranja.

Pokriće troškova smještaja studenata kod privatnih stanodavca iznosi 200,00 kn mjesečno i vrijedi od 01. listopada 2019. do 15. srpnja 2020. godine.

Studentski centar Požega subvenciju će isplaćivati na žiro račun studenta nakon doznake od strane

Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.                                                                                                                                           

II UVJETI

OSNOVNI DOKUMENTI

Svi studenti koji se natječu moraju dostaviti:     

  1. Web prijava putem linka OBRAZAC „A“ – www.scpozega.hr

Popunjena, isprintana (s pripadajućim barkodom) i potpisana prijava (OBRAZAC “A”) šalje se putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili osobno dostavlja, s ostalom natječajnom dokumentacijom  u

Studentski centar Požega,

               Vukovarska 17/1,

                 34000 Požega

                 (s naznakom : Za natječaj)

  • Popunjen, potpisan i ovjeren OBRAZAC “B” – Podaci o studiju (obrazac se preuzima na WEB adresi www.scpozega.hr). Ovaj obrazac se obavezno ovjerava u referadi Veleučilišta. Prije slanja studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.  OBRAZAC B 19                                                                                                                                                                            
  • Studenti (brucoši) koji u 2019. godini prvi put upisuju prvu godinu trebaju dostaviti ovjeren prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja na obrascu škole, na OBRASCU “C” (obrazac se preuzima na WEB adresi www.scpozega.hr) – ili ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole. Preslike svjedodžbi ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika nego mogu biti ovjerene od strane škole. Studenti su dužni provjeriti točnost podataka.   OBRAZAC C 19                                                                                                                                                                                                                           
  • Suglasnost / privola za objavu osobnih podataka. Ispunjavanjem privole i predajom dokumentacije na natječaj student svojim potpisom jamči za točnost navedenih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 te Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje čl.19, daje privolu Studentskom centru Požega za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020. i objavu rezultata natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Studentskog centra Požega (na adresi www.scpozega.hr) – popunjavaju svi studenti. P R I V O L A 19
  • Popis svih dokumenata koje student dostavlja u natječaju (obrazac na adresi www. scpozega.hr)POPIS DOKUMENTACIJE 2019
  • Studenti državljani RH koji se prvi puta prijavljuju na natječaj, a imaju prebivalište izvan RH, dužni su predati i dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Studenti državljani EU-a sa prijavljenim boravkom u RH trebaju poslati dokaz da imaju odobren status stranca sa stalnim boravkom u RH.

  • Potvrda/uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja (važeću u trenutku predaje dokumentacije)
  • Potvrda/uvjerenje o prebivalištu (MUP- ne starije od šest mjeseci)

Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (NN 63/2019).

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju kriterija izvrsnosti

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje prema kriteriju izvrsnosti ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 75 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 (1) Studenti koji će prvi put upisati prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija, kratkoga stručnog studija ili preddiplomskoga stručnog studija u Republici Hrvatskoj, a koji imaju aritmetički prosjek ocjena 5,0 tijekom svih razreda srednjoškolskog obrazovanja.

(2) Studenti prvi put upisani u prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog i preddiplomskoga stručnog te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek svih položenih ispita najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS boda u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj.

 (3) Studenti viših godina preddiplomskoga sveučilišnog, kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija te integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na studiju najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj, te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

 (4) Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkoga diplomskoga stručnog studija, a koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodnoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnome ili preddiplomskome stručnom studiju) najmanje 4,5 te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja na prethodnoj razini studija.

(5) Studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija i specijalističkoga diplomskoga stručnog studija koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom ili preddiplomskome stručnom studiju) te na prvoj godini diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 55 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

 (6) Iznimno, studenti prve godine diplomskoga sveučilišnog studija koji su upisali samo ljetni semestar i koji imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (preddiplomskome sveučilišnom studiju) te u ljetnome semestru najmanje 4,5 uz najmanje stečenih 27 ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini, a zaključno do dana prijave na natječaj te prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja.

 (7) Prosjek ocjena svih položenih ispita iz stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka podrazumijeva izračun aritmetičkoga prosjeka ocjena ostvarenih tijekom studija.

  Izravno pravo na subvencionirano stanovanje na temelju ostalih kriterija

 Izravno pravo na subvencionirano stanovanje ostvaruju studenti kojima mjesečni prihodi njihove obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze po članu obitelji iznos od 60 % proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

 (1) Studenti, djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO), djeca nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskoga rata i pripadnika HVO-a i studenti djeca hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskoga rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskoga rata) i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, koji:  imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili  prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili  su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

(2) Studenti, djeca poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, studenti koji su civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. navedenoga zakona te studenti, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100 % oštećenjem organizma, koji:  imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili  prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili  su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

(3) Studenti koji primaju potporu za obrazovanje prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, uz uvjet da:  imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili  su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

(4) Studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. Zakona o protuminskom djelovanju, koji:  imaju prosječno 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja ili  prvi put upisuju prvu godinu studija, a u srednjoj školi su imali prosjek 4,0 i više ili  su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali prvu godinu prve razine studija i do dana prijave na natječaj stekli 30 i više ECTS bodova.

Uz temeljne dokumente svi studenti iz članka 6. i 7. Pravilnika Ministarstva moraju dostaviti i:

 –  izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika) – potvrdu o visini dohotka koju izdaje nadležna porezna uprava za 2018. godinu (za sve   članove zajedničkog kućanstva uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao   podnositelja zahtjeva) – potvrdu o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine za 2018. godinu nadležne ustanove za   mirovinsko osiguranje za 2018. godinu

Izravno pravo na subvencionirano stanovanje imaju i studenti koji ostvaruju jedan od sljedećih uvjeta:

1. studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, uz osnovne dokumente moraju dostaviti:

 – smrtni list roditelja ili – dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave

 – rodni list studenta

2. Studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli. Uvjet ostvarivanja prava na  pokrivanje subvencioniranih troškova na temelju ove točke postojanje je odluke o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb, što je doneseno sukladno odredbi članka 352. Obiteljskog zakona zbog propuštanja drugog roditelja da ispunjava obvezu izdržavanja studenta, uz osnovne dokumente moraju dostaviti:

 – smrtni list roditelja

– rodni list studenta

– pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja

– odluku o privremenom uzdržavanju nadležnog centra za socijalnu skrb

3. Studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji do punoljetnosti, uz osnovne dokumente moraju dostaviti:

 – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji

4. Studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja) uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju, uz osnovnu dokumentaciju moraju dostaviti:

 – rješenje o postotku tjelesnog oštećenja (invalidnosti) nadležne ustanove

 – potvrdu o upisu na poslijediplomski studij

 Studenti koji ne mogu ostvariti pravo na pokriće subvencioniranih troškova u     privatnom smještaju u akademskoj godini 2019./2020.:

(1) Studenti koji mijenjaju studijski program, bez završetka studija, i na drugome studiju ponovno upisuju prvu godinu, ako se prijave s prosjekom ocjena iz srednje škole. Studenti koji mijenjaju studijski program natječu se s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova s prethodnoga studijskog programa, uključujući i prethodni studij koji su prekinuli te upisuju drugi studij nakon nekoliko godina od prekida prethodnoga, a u tom slučaju tekućom godinom smatra se zadnja godina prethodnoga studija.

(2) Studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj.

Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu druge razine studija, a trenutno imaju upisano zaostajanje zadnje godine prve razine studija ili im je u tekućoj godini ostao samo završni rad i ispit koji zajedno nose manje od 18 ECTS bodova ili su prvu razinu studija završili ranijih godina,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod,  studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata uz uvjet da je student u tekućoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod,

– studente prve godine druge razine studija koji su upisali godinu u ljetnome semestru, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 10 ECTS bodova,

– studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno, do popunjenja smještajnih kapaciteta iz članka 25.

stavka 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da su u tekućoj akademskoj godini ostvarili najmanje 5 ECTS bodova. Prednost pri ostvarivanju prava na subvencionirano stanovanje, na temelju ovoga kriterija, ostvaruju studenti koji su u ukupnome poretku rang-liste ostvarili veći broj bodova.

(3) Studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja.

Ovaj uvjet ne odnosi se na:

– studente koji su u trenutku prijave na natječaj prvi put upisani u prvu godinu prve razine studija,

– studente koji će u akademskoj godini za koju se raspisuje natječaj prvi put upisati prvu godinu prve razine studija,

– studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta koji trebaju ostvariti najmanje 15 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja da bi ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje,

– studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata koji trebaju ostvariti najmanje 15 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja da bi ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje,

– studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, iznimno, do popunjenja smještajnih kapaciteta propisanih člankom 25. stavkom 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da su ostvarili najmanje 20 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama studiranja. Prednost pri ostvarivanju prava na subvencionirano stanovanje, na temelju ovoga kriterija, ostvaruju studenti koji su u ukupnome poretku rang-liste ostvarili veći broj bodova.

(4) Studenti koji su dva puta mijenjali studijski program.

(5) Studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija drugi put.

(6) Studenti koji upišu mirovanje u akademskoj godini za koju im je dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje gube pravo na isto tijekom trajanja mirovanja. Navedeni uvjet ne odnosi se na studente s invaliditetom od 1. do 5. kategorije, studente koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studente kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije, studenti koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji te studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, gube dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje ako upišu mirovanje studija treću akademsku godinu uzastopno. 

NAPUTAK:

Prijave na natječaj podnose se od 04. studenog do zaključno 12. studenog 2019. godine.

Potpuna dokumentacija šalje se putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili osobno dostavlja radnim danom (osim subote) od 09,00 do 13,00 sati  u

Studentski centar Požega,

               Vukovarska 17/1,

                 34000 Požega

                 (s naznakom : Za natječaj)

Studentski centar će osobne podatke studenata prikupljene ovim Natječajem koristiti u postupku elektronske obrade podataka u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za pravo na potporu.

Temeljem čl. 19. Pravilnika MZO-a, Studentski centar obvezan je, u cilju osiguranja transparentnosti postupka, na svojoj oglasnoj ploči i internetskim stranicama objaviti rang listu studenata koji su podnijeli prijavu na natječaj o utvrđivanju prava na potporu za smještaj redovitih studenata s time da ista uključuje sljedeće podatke:

–  ime i prezime studenta

–  broj ECTS bodova u tekućoj godini

– prosječan broj stečenih ECTS bodova na svim razinama studiranja

– ukupno broj stečenih ECTS bodova na svim razinama studija

– broj bodova po kriterijima iz čl. 8 do čl. 14 stavak 1.

– ukupno ostvaren broj bodova ili ostvaren broj bodova na temelju kojih se studentu odobrava  

subvencioniran smještaj

Predajom dokumentacije na natječaj smatra se da je student dao privolu za prikupljanje i obradu

njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka

na rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra i web stranici Studentskog centra: www.scpozega.hr.                                                                                                                       

Studenti koji ispunjavaju bilo koji od propisanih kriterija trebaju to dokumentirati odgovarajućom  

potvrdom i priložiti uz osnovne dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova.                                                                                                               

Kandidati u natječaju obvezni su uz prijavu priložiti kompletnu dokumentaciju.                                                                                                                              

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće se razmatrati.                                                                                                                

Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove       za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.                                                                            

Dokumentacija se ne vraća.                                                                                                                     

Privremeni rezultati  (privremena rang lista) će biti objavljeni najkasnije do 15.11.2019. godine na

oglasnoj ploči Studentskog centra Požega i na internetu na adresi: www.scpozega.hr                                                                                                  

Pismeni prigovor na rezultate natječaja upućuje se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog

centra Požega u roku od osam dana od dana objave rezultata, osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, na adresu:

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

STUDENTSKI CENTAR U POŽEGI

VUKOVARSKA 17/1

34000 POŽEGA

s naznakom

“Povjerenstvo za rješavanje prigovora”

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno      

dopunjavanje natječajne dokumentacije.                                                                                                                          

Prigovori se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.                                                                                                                 

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije  u roku od osam dana po

isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra Požega s konačnim rezultatima (konačna rang lista), te na adresi www.scpozega.hr.                                                                                                                    Izrazi koji se u ovom Natječaju ( i u ostaloj dokumentaciji uz natječaj) koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.     

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *